ការជួញដូរទំនិញ​

លោហៈធាតុមានតំលៃ និង ថាមពលមានដូចជាៈ មាស ប្រាក់ និងប្រេងឆៅ

ទំនិញទុនមានដូរជាៈ កាហ្វេ ស្ករ​

តម្លៃបន្តផ្ទាល់ពីអន្តរជាតិ និងមានការប្រគួតប្រជែញខ្ពស់

ចាប់ផ្តើមជួញដូរជាមួយវេទិកា RFC ឥឡូវ​នេះ ។

ស្វែងរកវេទិកាជួញដូរ រូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិលំដាប់លេខមួយ ?